Fördelar med PostNord App

  • Du håller enkelt reda på var ditt paket är samt hur, när och var det levereras.
  • Du behöver ingen särskild avi – appen innehåller en digital avi.
  • Dina paket läggs till automatiskt.
  • Du eller någon annan kan hämta ut paketet utan leg om BankID har använts.
  • Du får veta när ditt ombud är öppet.

.

Följ oss på Instagram

Titta gärna in

.. i vårat apotek.

Våra öppettider är mellan 8:00 och 17:00 måndag - fredag.
 
Telefontiden är mellan 8:00 - 17:00 måndag - fredag.
 
Tfn växel: +46 (0)270 28 80 00

Mikrodoser

Celler

Smått har aldrig varit större

Vid framställning av våra produkter arbetar vi efter den ortomolekylära principen. Termen Ortomolekylär Medicin introducerades i den moderna forskning av den brilljante biokemisten och dubbla Nobelpristagaren Linus Pauling. Ortomolekylär betyder; det som består av eller utnyttjar de rätta molekylerna (orto betyder det riktiga, det korrekta). Ortomolekylär kan innebära både små och stora molekyler.

Ortomolekylär behandling är:  Ekologisk behandling med naturligt förekommande ämnen, t ex vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer och essentiella fettsyror. Ortomolekylär behandling innebär att på cellulär nivå återskapa en frisk miljö för att skydda cellen och dess funktion, detta för att förebygga och behandla ohälsa och stimulera kroppens egen förmåga att läka.

Vi använder oss av mikrodoser i våra näringsprodukter för att vår erfarenhet har visat att det är kraftfullast och ger bästa resultat. (Andra som arbetar efter den ortomolekylära principen använder sig av makrodoser).

Motsatsen till ortomolekylär är xenomolekylär – främmandemolekylär. Här används kroppsfrämmande syntetiska ämnen som förgiftar kroppen på samma sätt som bekämpningsmedel och konstgödsel förgiftar miljön.

Inom farmakologin finns det t ex en lärosats av forskarna Arndt och Schultz som säger att höga doser förlamar och låga doser stimulerar*. Vi anser att denna tes ska appliceras även på mineral- och vitamintillskott.

Men att mikrodoser skulle kunna hjälpa där makrodoser inte gör det, har skapat och fortsätter att skapa frustrationer hos dem som är låsta i den typ av dogmatiskt linjärt tänkande som är fast förankrad i den traditionella skolmedicinen.

Tillverkning

När vi har utvecklat vår produktserie till människor och djur har vi gått tillväga så att näringsämnena är fullständigt assimilerbara och kan användas till hundra procent av kroppens celler.

Cellen

För att på rätt sätt kunna förmedla hur produkterna påverkar vår näringsbalans vill jag berätta om hur cellen fungerar.

Cellen är den levande organismens grundelement och bygger i olika former upp kroppens vävnad och organ. Tillsammans bildar cellerna cellgrupper, vävnader och organ.

Cellkärnan är omgiven av ett poröst membran och genom detta sker ett konstant utbyte av kalium- och natriumjoner mellan vätskan inuti cellen och vätskan utanför cellen. Den här processen är ett viktigt led i ämnesomsättningen och för att tillföra cellerna de näringsämnen dom behöver för att kunna fullgöra sina många viktiga funktioner.

Varje cell kan betraktas som en sändare och en mottagare och den upprätthåller en ständig kommunikation mellan sig, men varje cell är också en livsenhet i sig.

Elektricitet och magnetism är två fundamentala principer som håller cellen levande och varje cell har sin individuella vibrationsfrekvens.

På samma sätt som varje enskild cell har sin frekvens så har också de olika grupperna av celler som bildar vävnader och organ tillsammans en frekvens som är speciell för denna vävnad eller detta organ. Magens celler har samma frekvens hos varje individ men en helt annan frekvens än hos t ex en tarmcell.

Friska celler bryter ner kolhydrater till glukos som sedan lagras i kroppen. När cellerna behöver energi  bryter de ner glukosen i en serie kemiska reaktioner där syre behövs i slutsteget. Energi utvinns och lagras i form av ATP, som är cellens energimolekyl. Tillförseln av näringsämnen ger  energi även till att avlägsna avfallsprodukter.

Ju friskare och vitalare en cell är desto bättre kan den motstå angrepp av andra element som t ex virus och bakterier. När en cell eller cellgrupp kommer i obalans ändras vibrationsfrekvenserna och det uppstår störningar i funktionerna hos det organsystem som drabbats. Detta leder så småningom till mer eller mindre allvarliga sjukdomar.

Cellerna drabbas av närings- och syrebrist, avfallsprodukterna lagras och förgiftning uppstår.

Sjuka cellers vibrationsfrekvens kan påverkas och ändras tillbaka till det normala genom att man tillför t ex ett näringstillskott i form av mikrodoser och tillverkad som en vibrationsessens.

Verksamma substanser

De verksamma substanserna i produkterna ligger i ytterst små molekyler och det är ett välkänt faktum att molekyler är omgivna av ett energi fält. Om ett större antal molekyler har bundit sig samman minskar deras totala energifält. Det totala energifältet ökar när molekylerna delas till små grupper.

Det är så här produkterna fungerar i kroppens celler, som ett cellnäringsämne och de verksamma substanserna  är i den här formen inte toxiska och de assimileras till hundra procent av kroppens celler.

Laktos, maltodextrin och kalciumfosfat har visat sig vara värdefulla bärare av mikromolekylerna genom att snabbt föra ut dem i blodströmmen och vidare till cellerna.

Framställningsmetod

Man kan dela in Mineraler i flera olika grupper. Det är baserat på upptagningsgraden hos organismen på det cellulära planet.

En form är den metalliska mineralen som t ex järn, den kan inte tas upp till mer än 10 - 12 % av organismen.

En annan är den chelaterade formen där man har bundit enzymer, till den metalliska mineralen för att på så sätt stimulera upptag av näringsämnet. Den typen av mineraler tas upp till ungefär 40% av organismen.

Ytterligare en form är de kolloidala mineralerna. Källan till dessa mineraler är växter och därför är dessa mineraler organiska. De är inte toxiska och orsaken till detta är det faktum att växten är förmögen att ta upp "råa" toxiska mineraler från jorden de växer i och omvandla dem till organiska. Denna typ av mineraler tas upp till 98% av organismen.

Vår Framställning

I vår framställning av näringstillskott har vi använt oss av en metod som mest liknar den kolloidala metoden.

Kraften hos ett näringsbalanserande kost- och fodertillskott  i mikrodoser ligger inte i själva substansen utan i dess elektromagnetiska mönster och ju mindre av ämnet som ingår desto större är mönstrets energi.

*Arndt-Schultz lag

Två tyska läkemedelsforskare som verkade på 1800-talet, Rudolf Arndt och Hugo Schultz, har fått en princip uppkallad efter sig: Arndt-Schultz lag, eller lagen om hormesis*. Kort sammanfattat säger den att effekten av ett ämne beror på den koncentration av ämnet som man får i sig. Så kan t.ex. en mycket liten dos stimulera, lagom dos ge önskad effekt och för stor dos ge svåra biverkningar och till och med död. Denna lag gäller allt från arsenik till vatten – och även det vi äter.

* Hormesis är en term som används för att beskriva en dos-respons fenomen där en låg dos av en terapi framkallar motsatt effekt av samma behandling i en hög dos.  Mekanism som orsakar observerade fenomen är dåligt känt. En teori menar att en låga doser initiera en kompensatorisk mekanism i kroppen som förskjuter de skador som kan orsakas av en högre dos. Detta liknar effekten ses med vaccinationer.

Senare, tillsammans med psykiater, Rudolf Arndt, skapades Arndt-Schulz lag, som säger att varje stimulus som orsakar en effekt på en levande cell, initierar ett biologiskt svar som är proportionellt i motsatt effekt till intensiteten av stimulans. Med andra ord, kan en substans som är giftig i höga mängder, vara fördelaktig i låga mängder.

http://wiki.answers.com/Q/What_is_Arndt-Schultz_law

Upptag

Cell och receptorer

Cellen känner igen de verksamma substanserna i de olika produkterna som sina egna kemiska budskap och de tas utan problem upp

Nyckel och lås

Man kan också likna processen vid en nyckel och ett lås, det måste vara rätt nyckel till rätt lås.

Tillagd i varukorgen