HÅRANALYS - FÖR ATT LOKALISERA OBALANSER INNAN ETT SYMPTOM UPPSTÅR

Genom denna mätmetod kan man få fram en mycket exakt information om en individs hälsa, både den fysiska och psykiska konditionen. Man kan genom metoden se en obalans långt innan det uppstått ett symptom och på så vis förebygga ohälsa.

När vi gör en håranalys mäter vi styrkan i de energiströmmar som cirkulerar i kroppen. I det systemet sker transporten av livsenergi till kroppens celler. Inom den österländska medicinen kallas dessa energiströmmar meridianer och det är i dem man sätter nålar när man utför en akupunkturbehandling.

Vi sammankopplar dessa energiflöden med de olika organsystemen de i sin tur är kopplade till. Vid en mätning upptäcker vi om det finns eventuella blockeringar i energiströmmarna och finns där blockeringar skapar det i sin tur störningar i organsystemen. En blockering orsakar så småningom sjukdomar i det organ som är avstängd från energi om den inte frigörs i tid. Genom att göra en sådan här mätning i energiströmmarna kan vi tidigt upptäcka och frigöra energiblockeringar innan det uppstår allvarliga sjukdomar.

Genom mätmetoden kan vi också avläsa balansen hos vitaminer, mineraler, spårämnen, aminosyror och essentiella fettsyror. Brist på en enda vitamin eller mineral kan ge klart markerade sjukdomssymptom. Det är av största vikt att näringsbalansen är bra.

Genom att undersöka immunsystemet kan vi upptäcka allergier och födoämnes-överkänsligheter vilka orsakar många olika sjukdomssymptom. Genom att se vilka födoämnen en individ är känslig mot kan vi ge rekommendationer om den kost eller det foder som passar individen bäst.

Även förgiftningar, som från amalgam, kan avläsas och det orsakar stora problem för människor välbefinnande. Varje tand är kopplad till ett av de tolv organsystemen och om det föreligger läckage av till exempel kvicksilver från en tand, eller en infektion under tand, kan det ge direktpåverkan på det organ som tanden är kopplad till eller tvärt om, störning i ett organsystem kan ge inflammation i den tand som organet är kopplat till.

En ständigt ökande sjukdom är diabetes typ 2 (sockersjuka) som i dag drabbar allt yngre personer. Genom analysen kan man se om det finns anlag för sjukdomen och även ge kostråd utifrån det. Det hormonella systemet påverkar alla funktioner i kroppen och en störning kan orsaka diverse ”konstiga” symptom som följd. Det är av största vikt att det är en bra balans mellan de hormonella körtlarna eftersom de fungerar som kugghjulen i ett urverk, om det blir ”grus i maskineriet” på ett ställe så stör det hela systemet.

Något som kan påverka hela kroppens funktion är vårt känslomässiga välbefinnande och det här är en mycket viktig punkt i hela undersökningen.

Vad vi människor är allra mest okunniga om är hur stor tankens makt egentligen är och att tankar omvandlas till fysiska substanser i kroppen. Tankarna omvandlas till neuropeptider vilka är en grupp ämnen som verkar som signalsubstanser i det centrala nervsystemet (CNS). Eftersom tankar har en stor påverkan på den fysiska kroppen kan en negativ tanke skada en människas uppbyggande krafter. Tankarna blir alltså till kemiska substanser genom att de frisätter neuropeptider och den känslomässiga energin omvandlas till fysisk materia.

Så man kan säga att varje medveten tanke fortplantar sig ner i det fysiska systemet och ger fysiska reaktioner. Rädslan aktiverar alla system och vi blir försvarsberedda medan kärleksfulla tankar får oss att slappna av. Negativa tankar samlas som gift i kroppen och inget är så giftigt som hat.

På grund av att tankar blir till fysisk materia kan vi läsa av den känslomässiga balansen i håret.

Ont i kroppen, i muskler och leder, är mycket vanliga sjukdomssymptom. Men även när det gäller de områdena spelar den känslomässiga statusen en betydande roll. En av de största musklerna i kroppen är psoas-muskeln, där lagras stress och spänningar vilket orsakar många människor rygg- och höftledsbesvär. Vi bär våra känslomässiga bördor på axlarna och där sätter de sig som spänningar och blir så småningom till inflammationer. Men även toxiska ämnen från till exempel en degenererad grovtarm lagras i muskler och bindväv. Genom analysen sorter vi ut vari själva grundorsaken finns.

Hjärt- och kärlsjukdomar kan ofta vara knutet till stress och vi undersöker kondition på hela cirkulationssystemet via analyserna.

Avslutningsvis knyter vi ihop de olika lösa trådarna för att få en helhetsbild av individen och hur obalansen yttrar sig symtommässigt. De blockeringar man finner orsakar sjukdom hos det organsystem som är avstängd från energi. Om det föreligger behov rekommenderar vi de medel som korrigerar det sjuka organets försämrade energi tillbaka till det normala. Det är endast genom att återupprätta funktionsdugligheten hos organen som ett verkligt botande kan äga rum. Vi arbetar med homeopati, örter, ortomolekylär terapi och Dr Bachs Blomessenser.

Idag är vi fyra personer som arbetar med ananalyserna i vårt företag och vi tar emot hår- och manprover från många länder. Till de utländska kunderna ger vi skrivna svar på engelska.

Helst vill vi kombinera håranalysen med en personlig kontakt där vi kan stämma av med hur personen säger att han, hon eller djuret mår. Det är inte alltid det stämmer överens med hur personen uppfattar att den mår och vad analysen visar.

Forskning

Håranalyser är en mycket användbar metod det har man även inom drog- och läkemedelsforskning på Karolinska Institutet, Hälsoinstitutet i Linköping och inom stressforskningen på Linköpings Universitet kunnat konstatera.

Även inom hästindustrin har man anammat håranalyser för att kunna spåra användning av dopingmedel. STC har utökat kontrollen och utvecklar en håranalysmetod för att kunna spåra dopingmedel flera år efter användandet.

Håranalys eller Blodprov

Traditionellt har vitaminer och mineraler alltid utvärderats via blodprov. Men att utvärdera vitamin och mineralnivåerna enbart via blodet kan leda till felaktiga resultat. Om vi enbart ser till det varierande kostintag vi har underen dag kan ett blodprov ge ett missvisande svar. 
Nivåerna av näringsämnen som finns i blodet är starkt beroende av vilket tidpunkt på dagen som blodet tas jämfört med tidpunkten för födoämnesintag. Ett blodprov kan man anse vara en ögonblicksbild av det exakta ögonblicket man tog provet. 

En annan missvisande faktor är att ett visst näringsämne kan finnas i blodet när det testas men det kan av olika orsaker inte tas upp av målorganet och utnyttjas som det näringsämne det är tänkt att vara. Det kan också vara så att ett ämne finns i blodet i väntan på att omhändertas av lever och njurar. Tittar man på levern så samlar den slaggämnen under tolv timmar för att under nästa tolv timmar rensa ut dem.

Blodet är organismens transportsystem och det sörjer för att vävnaderna får näring från fettsyror, glukos, aminosyror, vitaminer och mineraler. Vidare transporterar blodet kemiska budskap som hormoner samt jämnar ut temperatur-, surhetsgrad och andra skillnader som förekommer mellan olika kroppsdelar. Blodet fraktar också bort koldioxid, urinämnen, urinsyra och andra oorganiska slaggprodukter. Blodbilden förändras alltså en hel del under ett dygn.

I håret däremot ser man de senaste månadernas vitamin- och mineralämnen, de som faktiskt togs upp-, metaboliserades av kroppen och kom ut till vävnaderna. Håranalysen visar en extremt noggrann och exakt utvärdering av näringsbalansen.

Tillagd i varukorgen